New members have joined our group

Author:  Date:2021-11-09  Read times:

Xiangkui He, Guofeng Li, joined our group as PhD students.

FanRong Meng, TianTian Li, Yujie Li, Shiqi Liu, Zhihui Huang, Lin He, Yuchen Liu, Binjun Zhang, Binxian Chen, Ziwei He,  Zhi-cheng Mao, Xue Wu  have joined the Xiao group for their Master's project. Welcome!

Webmaster : wxiao@mail.ccnu.edu.cn
@ Copyright 2007 Wen-Jing Xiao. All Rights Reserved.