PhD and MS thesises

Author:wangqiang  Date:2007-06-13  Read times:

Qian Yang, Xinyong Li, Hui Liu and Shengzhen Xu successfully defended their PhD thesises. Congratulations!

Hongming Dong and Xiaoning Xing successfully defended their MS thesises. Congratulations!

Webmaster : wxiao@mail.ccnu.edu.cn
@ Copyright 2007 Wen-Jing Xiao. All Rights Reserved.